Croeso i wefan Cyngor Tref Pwllheli

Os ydych yn byw ym Mhwllheli neu’r cyffiniau, yn gweithio yn y dref, yn ymwelydd achlysurol, neu’n bwriadu dod ar ymweliad â’r fro, rydych yn siwr o ganfod rhywbeth o ddiddordeb ar dudalennau’r wefan hon.

TREF GLAN MÔR

Tref glan môr ar benrhyn deheuol Llŷn yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, ydi Pwllheli, gyda marina brysur a holl draethau heirdd penrhyn Llŷn yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr yn ystod misoedd yr haf. Mae tua 80% o boblogaeth y dref o 4,000 yn siaradwyr Cymraeg. Pwllheli yw prif dref farchnad y penrhyn, gydag un o’r marchnadoedd prysuraf yn cael eu cynnal bob dydd Mercher.

SIARTER BWRDEISDREF

Rhoddwyd i’r dref ei siarter fel bwrdeisdref mor bell yn ôl â 1355 gan Edward, ‘Y Tywysog Du,’ a thyfodd Pwllheli i fod yn ganolfan bysgota ac adeiladu llongau brysur, ac agorwyd chwarel ithfaen ar Garreg yr Imbyll.

SEFYDLU PLAID CYMRU

Ym Mhwllheli ym 1925, ar adeg cynnal Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn y dref, y sefydlwyd y Blaid Genedlaethol, a ddaeth wedyn i gael ei hadnabod fel Plaid Cymru.

GWAITH Y CYNGOR TREF

Mae 15 cynghorydd ar Gyngor Tref Pwllheli yn cynrychioli Ward y De a Ward y Gogledd. Yn ychwanegol at y cynghorwyr hynny, y mae Clerc y Dref, Caplan y Maer a Cheidwad y Prisgyll, Ymhlith cyfrifoldebau’r Cyngor Tref y mae trefnu defod flynyddol urddo’r Maer, trefnu Sul blynyddol y Maer ac hefyd Sul y Cofio. Y Cyngor Tref sy'n trefnu i addurno’r strydoedd, a gosod baneri: fel y baneri lliwgar yn ystod yr haf sy'n estyn croeso'r dref i'r llu ymwelwyr sy'n dod i'r dref a'r croeso hwnnw wedi ei fynegi mewn amryfal ieithoedd. Mae'r Cyngor Tref yn cynnal Llwybrau, yn gofalu am Flodau a Baneri, yn cynnal Siambr y Dref, yn trefnu Goleuadau a'r Goeden Nadolig, yn gwneud cyfraniadau i fudiadau gwahanol, yn cyfarfod â’r Heddlu a gofalu am Gyfraith a Threfn ac Atal Troseddau, ac hefyd yn gofalu am Gof Golofn y dref. Mae'n cynnal Cloc y Dref, yn ystyried a gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio amryfal, ac yn cefnogi digwyddiadau yn y dref yn ôl y gofyn, fel boreau coffi, a Pharêd Dewi Sant. Bu'r Cyngor Tref yn gyfrifol am ariannu gwasanaeth Wi-Fi cyhoeddus sy'n datblygu economi'r dref drwy hyrwyddo bunesau lleol a galluogi rhywrai i gysylltu â'r rhyngrwyd o'u cartrefi. Os am ddwyn materion i sylw’r Cyngor Tref, dylid yn arferol gysylltu â’r Clerc.