Newyddion

 

Yn yr adran yma:-

 

 

Archif Newyddion

 

URDDO MAER NEWYDD

Urddwyd y Cynghorydd Eric Wyn Roberts yn Faer Pwllheli ar Fai 31, 2018. Hwn oedd yr ail dro iddo fod yn Faer y dref - ef hefyd oedd y Maer yn 1998 – 2000. Urddwyd y Cynghorydd Mici Plwm yn Ddirprwy Faer yr un noson.

Gair gan y Maer


O'r chwith, Y Cynghorydd Michael Sol Owen, Y Barchg. Glenys Jones, Y Cyngorydd Eric Wyn Roberts, ( Maer Pwllheli), Cynghorydd Henry Lloyd William, (Cyn-Faer), Y Cynghorydd Mici Plwm (Dirprwy Faer), Miss. Glenda Haf Jones (Dirprwy Faeres)

Dymuna Maer newydd Pwllheli, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, ddiolch i'r rhai a ymunodd ag o ar noson ei urddo, ac i'r Barchedig Glenys Jones am gytuno i fod yn Gaplan iddo. Llongyfarchodd y Cynghorydd Mici Plwm ar gael ei ethol yn Ddirprwy Faer a Miss. Glenda Haf Jones y Ddirprwy Faeres.

Dywed y bydd hiwmor y Dirprwy Faer yn gymorth mawr iddo.

Diolchodd i’r Cyn-Faer, Y Cynghorydd Henry Rees Williams, a’r Gyn-Faeres, Amanda Coram, am eu gwaith didwyll a diffuant hwythau dros y ddwy flynedd diwethaf.

Dymunodd y gorau ac adferiad iechyd buan i’r Clerc, Mr Robin W. Hughes, a’r Cynghorydd Dylan Bullard a Mrs Margaret Gruffydd.

Yr oedd am ddiolch i’r Cynghorydd Michael Sol Owen a’r Cynghorydd Elin Hywel am eu gwaith gwirfoddol a phwysig yn cadw trefniadaeth y Cyngor.


Y Diweddar Mr. Charles Jones (Maer Pwllheli 1974 - 76)

Mynegodd y Maer gydymdeimlad â theulu’r Cyn-Faer, Mr. Charles Jones, a fu farw yn Ysbyty Bryn Beryl, Pwllheli, ar Fai 23, 2018, yn 95 mlwydd oed. Yr oedd yn ŵr hynaws, dihymongar, a doeth ei eiriau a wasanaethodd ei dref dros gyfnod helaeth iawn.

Diolchodd y Maer i’r Cynghorydd Ioan Gruffydd am ei waith yn diweddaru Gwefan y Cyngor Tref.

Prosiect Gardd Dwyfor


Mr. Brian Jones, Y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, (Maer Pwllheli) Mrs. Doris Jones, Mr. Terry Williams

Cawsai'r Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, y fraint o gyfarfod â gwirfoddolwyr - Mr. Brian a Mrs. Doris Jones a Mr. Terry Williams, o’r Ganolfan Hamdden ym Mhrosiect Gardd Dwyfor a leolir rhwng y Cae Pêl Droed a'r Maes Ymarfer Bob Tywydd yn y Ganolfan Hamdden. Rhandir ydy hwnnw a hafan o flodau sy’n llesol i bawb. Llongyfarchodd nhw am lwyddo i dderbyn Gwobr y Faner Werdd. Edrychai ymlaen i ymweld a chefnogi’r fenter yn y dyfodol.

Bore Coffi Mencap Pwllheli

Cafodd y Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, y pleser a’r anrhydedd o agor Bore Coffi Cymdeithas Mencap Pwllheli a’r Cylch ar yr 20fed o Fehefin. Yr oedd hwnnw'n achos a oedd yn agos at ei galon, meddai.
Criw bychan o wirfoddolwyr ydyn nhw, meddai, sydd wedi gweithio dros hanner canrif dros bobl ag anableddau dysgu yn yr ardal. Yr oedd yn braf cael cwrdd â ffrindiau a chefnogwyr.


Y Maer,Y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, yng nghwmni Ms. Jo Scot

Dywed fod Ms. Jo Scott, Pencampwraig Cymunedol Cwmni Asda, yn gwirfoddoli gyda’r gymdeithas. fel gyda llawer mudiad arall yn y dref. Yr oedd ein diolch yn fawr iddi am ei gwaith diflino dros eraill.

Cyngerdd Côr Yr Heli

poster

Braint I'r Maer oedd cael mynychu cyngerdd cyntaf Côr Yr Heli yn Neuadd Dwyfor ar nos Fercher Mehefin 27ain.

Pleser pur oedd gwrando'r artistiaid amryddawn lleol.

Cyn y cyngerdd, cafodd awr o sgwrsio difyr a chroesawu Alejandro Jones o Drefelin, Patagonia a’i wraig Erica. Yr oedd Alejandro ar daith ganu ledled Cymru ac yn gweithio ar y tir.

Roedd cael gwybod am y Wladfa a’u ffordd o fyw yno yn agoriad llygaid.
Dywed i'r Cyngerdd fod yn un cofiadwy iawn, a braf oedd meddwl bod talentau ifanc newydd yn dal i gadw’r iaith yn fyw yn nhref Pwllheli a’r cyffiniau.
Dylid cadw golwg am enw'r gŵr ifanc hynod ddawnus, Gronw Ifan Ellis Griffith.


Llongyfarchodd Gwenan Gibbard, Alwenna Roberts a Chôr yr Heli am lwyfannu gwledd o gerddoriaeth.


Gwasanaeth Dinesig – Sul y Maer


Diolchodd y Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, i'r rhai a ddaethai i Wasanaeth Dinesig Sul y Maer yng Nghapel Penlan ar y 1af o Orffennaf.
Roedd y traddodiad yma, meddai, yn hynod bwysig yng nghalendr y dref. Diolchodd i bawb a gyfrannodd i’w lwyddiant. Casglwyd y swm anrhydeddus o £290.55 i’w rannu rhwng Mencap Pwllheli a Chyfeillion Ysbyty Bryn Beryl.


Diolchodd yn arbennig i’r Dirprwy Faer, y Cyngorydd Mici Plwm, am ei ddarlleniadau, ac i’w Gaplan, Y Barchedig Glenys Jones, am y bregeth rymus. Yn wir, yr oedd yn rhaid cadw’r tân i losgi!

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Ar ddiwrnod dathlu Penblwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, dymunai'r Maer ddiolch i bawb a oedd wedi ac yn parhau i weithio yn y gwasanaeth hanfodol hwnnw. Yr oedd ein dyled yn fawr iddyn nhw.

Dymuno'r Gorau

Yr oedd y Maer am ddymuno'r gorau i’w cyd-gynghorwyr dros fisoedd yr haf a dymunai y byddai iddyn nhw gael Pwllheli a Phenrhyn Llŷn ar ei orau yn nhegwch yr heulwen.Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Tref Pwllheli

Mae'r cynllun wedi ei fabwysiadu gan Gomisiynydd yr Iaith ar y 28ain o Fawrth.

Cliciwch yma i weld y cynllunREGATA TREF - PWLLHELI - TOWN REGATTA

Gwener / Friday 6.7.18

12.30 SeaStreetFood@Pontoon
17.00 Regatta CHIPAC
18.30 Llamwyr v Rhwyfwyr
19.00 BBQ
20.00 JIN TASTING

Sadwrn / Saturday 7.7.18

11.00 Helfa Drysor / Treasure Hunt
13.00 Pwllheli Regata
14.00 Disco Plant @ PlasHeli
14.30 Gorymdaith Cychod / Parade of Boats
15.30 RNLI @ Plas Heli
16.00 Cerddoriaeth Andy McKenzie Music
19.30 Summer Ball

Mwy o fanylion:- www.facebook.com/RegataPwllheli

#FindyourepicPared Dewi Sant

Bu'n rhaid dileu trefniadau Pared Dewi Sant ym Mhwllheli Ddydd Sadwrn, Mawrth 3ydd ar gyfrif gerwinder y tywydd.


 

ENILLWYR CYSTADLEUAETH NADOLIG 2017

cyngor tref pwllheli
cyngor tref pwllheli
cyngor tref pwllheli

 

Cliciwch ar y lluniau i weld nhw yn fwy.


 

CYFETHOL DAU AELOD NEWYDD I'R CYNGOR TREF


Yr oedd dwy sedd wag yn Ward y Gogledd. Cafodd y ddwy sedd hynny eu llenwi gan y ddau Gynghorydd Sirol, y Cynghorydd Hefin Underwood a'r Cynghorydd Dylan Bullard.


 

SUL Y MAER PWLLHELI 2017

sul y maer 2017

Cynhaliwyd Sul y Maer yng Nghapel Pen-lan, Pwllheli ar fore Sul, Gorffennaf 2, 2017 o dan arweiniad y Parchg. Glenys Jones, Gweinidog yr Eglwys.

 

 


 

Adroddiad ar Gynllun Arbed Llifogydd Ardal Pwllheli

cyngor tref pwllheli cyngor tref pwllheli cyngor tref pwllheli

Fis Chwefror, rhoddodd y Cynghorydd Michael Sol Owen adroddiad trwy ddefnyddio PwyntTrydan i’r Cyngor Tref. Drwy’r lluniau, dangosodd pa mor beryglus oedd nerth y stormydd 2013/14 dros gyfnod y Nadolig lle bu difrod sylweddol i’r twyni ar Draeth Crugan ac eiddo a thwyni ar lan Môr Abererch.

Cyfeiriodd y Cynghorydd at adroddiad a gomisiynwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a oedd yn delio gyda llifogydd o’r afonydd a’r bygythiad i’r arfordir o’r môr. Roedd gwahaniaeth barn rhwng CNC ac adroddiad arall sef ‘Flooding in and around Pwllheli -3rd Edition’ (ffrwyth gwaith Michael Sol Owen a nifer eraill) sydd yn cynnig ffyrdd eraill o oresgyn y bygythiad o’r llifogydd. Adroddodd y Cynghorydd fod cyfarfodydd wedi eu trefnu gyda Chyngor Gwynedd i wyntyllu’r sefyllfa.ETHOLIAD 2017


Dydd Iau 4ydd o Fai 2017

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaethGWASANAETH DINESIG Y MAER / MAYORAL CIVIC SERVICE

Yng Nghapel Penlan, Pwllheli
Dydd Sul Gorffennaf 2ai 2017, am 10 y bore.
Gwahoddir chwi'n gynnes i'r gwasanaeth uchod,
ac yna i luniaeth ysgafn yn Festri'r Capel
Henry Rees-Wilfiams ac Amanda Coram
Maer a Maeres Pwllheli
Penlan Chapel, Pwllheli
on Sunday 2nd July 2017, at 10am
You are cordially invited to the above service,
and afterwards for light refreshments at the Chapel Vestry
Henry Rees-Williams & Amanda Coram
Mayor and Mayoress of Pwllheli


ETHOL CYNGHORYDD NEWYDD

Yng Nghyfarfod y Cyngor Tref fis Ionawr 2016, etholwyd Elin Howel i fod yn Gynghorydd newydd dros Ward y De ar y Cyngor Tref. Eisoes, cafodd ei dewis fel Darpar Ymgeisydd Plaid Cymru yn Ward y De ar gyfer etholiadau nesaf y Cyngor Sir.CYSTADLEUTHAU FFENESTRI NADOLIG

Hysbysodd y Maer iddo ef a'r Faeres fod yn beirniadu'r ffenestri Nadolig harddaf. Yr enillwyr oedd:-

Siopau:
Cyntaf: kARALYNS
AIL: GENIUS
Trydydd: Siop Eluned

Tai Annedd:
Cyntaf: Dolfor, Ffordd yr Ala
Ail: 72 Morfa Garreg
Trydydd: 62 Morfa GarregGWASANAETH DINESIG Y MAER

bad achub

Yng Nghapel Seion, Lôn Dywod, Pwllheli
Dydd Sul Gorffennaf 3ydd 2016, am 10 y bore

Gwahoddir chwi'n gynnes i'r gwasanaeth - cliciwch yma

 ALBWM CYN FEIRI

cyflwyno albwm

 

Y Cynghorydd Evan John Hughes yn cyflwyno i'r Maer, y Cynghorydd Michael Sol Owen, Albwm o luniau Meiri diweddaraf Cyngor Tref Pwllheli ar Fai 5, 2016
 

 

 CYNGOR TREF PWLLHELI A LAWNSIO YMGYRCH I GAEL CWCH ACHUB GYDA'R GLANNAU NEWYDD I'R DREF

bad achub

Mae ymgyrch ar droed ym Mhwllheli i godi arian i gael Cwch Achub newydd Gyda'r Glannau i'r dref yn lle'r Lesley and Peter Downs sydd a'i hoes ar ddod i ben. Mae bwriad i alw'r cwch newydd, pan ddaw, ar enw'r diweddar Bob Wright, a oedd yn un o gynghorwyr Pwllheli ar Gyngor Gwynedd, ac a fu'n gysylltiedig â chriw'r Bad Achub yn y dref ers 41 mlynedd. Bu Bob Wright farw wrth ei waith ar fwrdd prif gwch achub y dref fis Medi 2015. Mae angen codi cyfran dda o'r £48,000 i brynu'r cwch newydd.

Bu Maer Pwllheli, y Cynghorydd Michael Sol Owen, a'r Faeres, Mrs Gwyneth Owen, mewn digwyddiad yn y dref i lawnsio'r ymgyrch. Dywedodd y Maer iddo gydweithio â Bob Wright am lawer blwyddyn fel cynghorydd ar Gynghorau Dwyfor a Gwynedd a bod hyn yn goffad addas i un a weithiodd mor galed yng ngwasanaeth y Bad Achub. Rhoes Cyngor Tref Pwllheli rodd o £200 tuag at yr ymgyrch. Mae bwriad i gynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian. Gellir cyfrannu at yr ymgylch drwy alw www.pwllhelilifeboat.co.uk neu ffonio 01758612200.


Y diweddar Gynghorydd Bob Wright wrth ei waith ar Gwch Achub Pwllheli [Llun Ioan W. Gruffydd]DEISEB NEUADD DWYFOR

deiseb

Maer Pwllheli, y Cynghorydd Michael Sol Owen, yn cyflwyno Deiseb o rai cannoedd o enwau i'r Cynghorydd Dyfed Wyn Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd, yn pwyso am gadw Neuadd Dwyfor, Pwllheli, yn wyneb y bygythiad i'w chau.

 

 

 

 

 BUDDUGWYR CYSTADLEUAETH SIOPAU A THAI PRYDFERTHAF PWLLHELI DROS NADOLIG 2015

Bu'n arferiad gan Gyngor Tref Pwllheli ers rhai blynyddoedd i gynnal cystadleuaeth a gwobrwyo'r siopau a'r tai mwyaf atdyniadol a phrydferthaf dros Wyl y Nadolig. Cyhoeddodd y Maer, y Cynghorydd Michael Sol Owen, yng nghyfarfyddiad mis Ionawr o'r Cyngor Tref, nad gwaith rhwydd iddo ef a'r Faeres a fu dyfarnu rhyngddynt a dewis y goreuon.

Yng nghystadleuaeth y Siop orau, dyfarnwyd:

1af: Siop Pwllheli Travel

2il: Siop Fach Copi

3ydd: Siop Rodney Adams

Yng nghystadleuaeth y tai harddaf, dyfarnwyd:

1af: Mrs. Carol Saynor, Yr Ala

2il: 72 Morfa Garreg

3ydd: 62 Lôn Abererch

Llongyfarchiadau iddynt.


LLONGYFARCH Y CLERC A'I BRIOD

Mae Clerc Cyngor Tref Pwllheli a'i briod, Mr. Robin a Mrs. Martha Hughes, wedi dathlu eu Priodas Aur (50 mlynedd) ac mae'r Maer a'r Faeres a holl aelodau'r Cyngor Tref yn eu llongyfarch ac yn dymuno'n dda iddynt.


CYNGHORWYR TREF PWLLHELI AC ARGYFWNG Y FFOADURIAID

Mae nifer o gynghorwyr Pwllheli'n rhan o grwp sy’n trefnu i gasglu nwyddau ar gyfer y ffoaduriaid yn Calais. Cesglir y defnyddiau yn Siop y Co-op ym Mwllheli cyn eu cymryd i Blas Heli yn y dref ar gyfer eu didoli a’u hanfon ymlaen. Bu'r ymateb yn rhyfeddol. Mae'r ffoaduriaid mewn cyflwr truenus, ac fel y daw'r gaeaf bydd pethau yn gwaethygu fwyfwy.


CYNGOR TREF PWLLHELI YN COFIO CYNAN

Mae Cyngor Tref Pwllheli wedi comisiynu John Meirion Morris, y blaenaf o gerflunwyr Cymru, i greu cerflun o ben y Parchg Albert Evans Jones - Cynan, a aned ym Mhwllheli ar 14 Ebrill 1895, [ac a fu farw 26 Ionawr 1970].


 

DATHLU GŴYL DDEWI YM MHWLLHELI

pared dewi sant

Roedd blas Archentaidd i Barêd Dewi Sant Pwllheli eleni gan ein bod yn cofio 150 mlwyddiant sefydlu’r Wladfa: bu dau geffyl go iawn yn rhan o’r orymdaith, ac roedd pobl yn gwisgo ponchos ac yn chwifio baner yr Ariannin. Gwnaeth Liliana Evans o Nefyn - Archentwraig o’r Wladfa - gymryd rhan ar flaen yr orymdaith. Nôl yn 1998 gefeilliodd Nefyn gyda Phorth Madryn gan fod Syr Love Jones–Parry, perchennog stad Madryn, Ceidio, yn un o sylfaenwyr y Wladfa Gymreig. Hefyd yn ogystal, roedd plant Ysgol Pentreuchaf – sydd wedi gefeillio gydag Ysgol yr Hendre, Trelew yn 2014 – yn cerdded gyda plant Ysgol Morfa Nefyn yn cario baneri’r Ariannin.

Cafwyd gorymdaith swnllyd a harti – gyda grwp drymiau Batala Bangor, band Chwythbrennau Pwllheli a Band Trefor – y bandiau lleol yn gwneud digon o swn, yn ogystal â Gwilym Bowen Rhys ar y pibgorn. Yna ar y Maes, bu Band Arall, Y Chwedlau, Huw Evans o Abertawe a phlant o Ysgol Cymerau yn diddanu’r dorf. Cyflwynwyd y gwobrau ar gyfer tair cystadleuaeth arbennig ar lwyfan y Maes. Yn gyntaf, cystadleuaeth Tapas Llyn: dyfeisio rysait ar gyfer pastai Archentaidd gan ddefnyddio cynnyrch lleol – Nel Mair Jones o Ysgol Edern a fu’n fuddugol. Yn ail, cystadleuaeth ffenest siop – roedd siopau Pwllheli am y gorau’n ceisio addurno’u ffenestri ar gyfer Gwyl Ddewi, gyda £50 i’r gorau – Mirsi fu’n fuddygol. Ac yn drydydd, cystadleuaeth i ysgolion – yr her oedd creu baner liwgar yn dathlu Cymreictod, gyda gwerth £100 o lyfrau cynradd Gwasg Carreg Gwalch i’r ysgol fuddugol. Ysgol Llanaelhaearn a fu’n fuddugol.

Bu’n ddiwrnod i’w gofio ac yn fodd o ddathlu Cymreictod yr ardal sydd mor arbennig i’r darn yma o dir yng ngogledd orllewin Cymru.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau18/10/14 Ordeinio a Sefydlu Gweinidog Newydd ym Mhwllheli

Ddydd Sadwrn, Hydref 18, 2014 cafodd gweinidog newydd ei hordeinio a’i sefydlu ym Mhwllheli. A’r Parchg W. Bryn Williams, Pwllheli, yn llywyddu, ordeiniwyd a sefydlu Glenys Jones yn weinidog Eglwys yr Annibynwyr ym Mhen-lan.


Cymerwyd rhan gan Lena Pritchard, a’r Parchgn Carwyn Siddall, Olwen Williams ac Ioan W. Gruffydd cyn i Gwenan Gibbard ganu gyda’r delyn emyn Elfed, ‘Arglwydd Iesu, dysg im gerdded / drwy y byd yn ôl dy droed.’

 

Roedd yr ordeinio a’r sefydlu yng ngofal y Parchg Euros Jones o Goleg yr Annibynwyr Cymraeg ac offrymwyd gweddi’r ordeinio gan y Parchg Iwan Llewelyn Jones, Porthmadog. Cafwyd hanes yr alwad gan Emily Evans. 

 

Wedi i Mair Gibbard, Margaret E. Jones, Chwilog, a’r  Parchg Ddr Geraint Tudur, Bangor, gyflwyno cyfarchion ar ran yr eglwys, Cyfundeb Llŷn ac Eifionydd ac Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, cyflwynwyd emynau gan Carys Ellis Jones a Bethan Davies, a thraddodwyd pregeth gan y Parchg Gareth Edwards, Cyffordd Llandudno. Traddodwyd y fendith gan y Parchg Geraint S.R. Hughes, Pwllheli. Tecwyn Evans, Penlan, oedd wrth yr organ.05/09/2014 Anrhydeddu Bardd y Goron 2014

Guto Dafydd

Mewn cyfarfod arbennig o Gyngor Tref Pwllheli nos Wener, Medi 5, anrhydeddwyd y Prifardd Guto Dafydd, brodor o Drefor, sy'n byw ym Mhwllheli, ar ei orchest yn ennill y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin eleni. Nododd y Maer, y Cynghorydd Michael Sol Owen, y troeon arbennig hynny yn y gorffennol pan fu i Gyngor Tref Pwllheli anrhydeddu rhai o'i thrigolion enwog mewn achlysuron tebyg.

Ar ran y Cyngor Tref cafodd carreg ithfaen hardd o Chwarel Trefor ac enw'r Prifardd yn ysgrifenedig arni ei chyflwyno i Guto Dafydd yng ngwydd y Cynghorwyr, teulu'r Prifardd a'r cyfeillion a wahoddasid i'r digwyddiad.