Y Dirprwy-Faer

 

Mici Plwm Cynghorydd Mici Plwm

Acw,
Creigiau Iocws,
Ffordd Caernarfon,
Pwllheli
LL53 6TT

Ffôn: [01758] 614023
Symudol: [07831]869857
e-bost: mici@miciplwm.co.uk


Dros y blynyddodd, rwyf wedi bod yn rhan o nifer fawr o brosiectau cymdeithasol; e.e. Age Cymru Gwynedd a Mon, yn gyfrifol am sefydlu a datblygu Canolfannau Heneiddio'n Dda / Clybiau Ieuengtid i Bobol Dros 50 oed, traws Gwynedd. Yn Rheolwr ardal Gogledd Orllewin Cymru Cyfrifiad ONS 2011 (sef Siroedd Gwynedd, Ynys Mon a Chonwy) gyda dros 400 o gyd-gysylltwyr yn y tîm.

Tra'n hunan gyflogedig, ac yn berchennog cwmni 'Digwyddiadau MP Events' bum yn trefnu a hyrwyddo digwyddiadau amrywiol a
niferus yn cynnwys cynadleddau a marchnata nifer o brosiectau newydd a chyffrous, i asiantaethau megis, Prime Cymru 50+, Gyrfa Cymru, Mentera Busnes a Dynamo.

Bum yn cynhyrchu a chyflwyno cyfresi radio a theledu amrywiol ac yn golofnydd cyson yn y wasg (Cymraeg a Saesneg). Mae gennyf brofiad eang o roi cyflwyniadau addysgiadol cyhoeddus ynglyn â rôl a thargedau asiantaethau yn y gymuned.

Rwyf yn Gynghorydd ar Gyngor Tref Pwllheli ers chwe mlynadd, ac yn Ddirprwy Faer eleni 2018, ac yn mwynhau ein cyfarfodydd misol yn Siambar y Cyngor tra'n cynrychioli Ward Gogledd y dref. Credaf ei fod yn bwysig cael clust dda i wrando, ac heb os mae'r cyfathrebu cyson yma yn creu cymdeithas glos iawn yn y dref.

Bum yn Aelod o Fwrdd Rheoli a Marchnata a Hyrwyddo Theatr Genedlaethol Cymru am saith mlynadd (2010 - 2017)

Yn ddiweddar, wedi cyfweliad gan Llywodraeth Cymru (Swyddfa Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) fe gefais fy mhenodi yn Aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CIC) sef, cyfnod Ebrill 1af 2018 - Mawrth 31ain 2022 yn gynwysiedig. Cyngor Iechyd Cymuned ydi'r corff gwarchod annibynnol yng Nghymru sydd yn ymwneud â phob agwedd ar ofal a thriniaeth ysbytai.Gyda Ysbyty Bryn Beryl ym milltir sgwar tref Pwllheli, fe fydd hyn yn rhoi y cyfle i mi i gael bod yn rhan o benderfyniadau a datblygiadau pwysig yno.

Ers dros bymtheg mlynedd mae Glenda Haf a minau, heb anghofio Cyffro, y Spanial Cocyr du, wedi ymgartrefu yn Nghreigiau Iocws, Plwyf Abererch, ac wrth ein boddau yma.

Anrhydedd enfawr eleni (2018) oedd cael fy ngwahodd i ymaelodi yng Nghorsedd Beirdd Ynys Prydain a derbyn Urdd Derwydd er Anrhydedd, y Wisg Werdd, am Wasanaeth i'r Celfyddydau.