Cynllun Hyfforddi 2022 – 2027

Paratowyd gan Glerc y Dref – Geraint Page Williams

Dyddiad cymeradwyo: 3 Tachwedd 2022

Dyddiad yr Adolygiad Cyntaf a Gynlluniwyd: Mehefin 2023

Mae gan y Cyngor Tref ddyletswydd statudol o dan adran 67 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 i roi cynllun ar waith sy’n nodi’r hyn y mae’n bwriadu ei wneud i fynd i’r afael ag anghenion hyfforddi cynghorwyr a gweithwyr. Paratowyd y cynllun hyfforddi hwn yn seiliedig ar ganllawiau a gyhoeddwyd gan Un Llais Cymru a Chymdeithas Clercod Cynghorau Lleol. Mae rolau cynghorwyr a rolau gweithwyr wedi'u hasesu trwy gyfeirio at set o gymwyseddau craidd ar gyfer pob rôl. Mae'r asesiad hwn wedi galluogi'r Cyngor i flaenoriaethu ei adnoddau er mwyn galluogi pob rôl o fewn y Cyngor i gael eu cefnogi gan ddull a ystyriwyd yn ofalus o ran ei anghenion hyfforddi a datblygu. Bydd yr ymrwymiad yn y cynllun hyfforddi hwn yn cynorthwyo'r Cyngor i wella ei ddull o ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i'w gymuned. Bydd y cynllun yn cael ei adolygu o leiaf yn flynyddol i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn addas i’r diben ac yn rhoi cyfrif am anghenion newidiol cynghorwyr a gweithwyr yn ogystal ag unrhyw drosiant cynghorwyr neu weithwyr.

Pwrpas y cynllun hyfforddi yw sicrhau bod cynghorwyr a gweithwyr ar y cyd yn meddu ar y wybodaeth a'r ymwybyddiaeth sydd eu hangen i'r Cyngor weithredu'n effeithiol. Nid oes angen i bob cynghorydd a gweithiwr fod wedi derbyn yr un hyfforddiant a datblygu'r un arbenigedd.

Rhaid rhoi cynllun hyfforddi newydd ar waith ar ôl pob etholiad cyffredin o gynghorwyr cymuned a thref i adlewyrchu'r anghenion hyfforddi sy'n deillio o newidiadau i aelodaeth y cyngor ac i ddarparu ar gyfer ethol cynghorwyr newydd. Dyma gynllun hyfforddi cyntaf y Cyngor Tref ond o hyn ymlaen bydd yn adolygu’r cynllun o bryd i’w gilydd i’w gadw’n gyfredol ac yn berthnasol.

O ran gweithwyr y cyngor, mae adolygiadau perfformiad blynyddol yn nodi cyfleoedd hyfforddi unigol. Er mwyn pennu blaenoriaethau hyfforddiant uniongyrchol cynghorwyr, mae dadansoddiad o anghenion hyfforddiant cychwynnol wedi’i wneud o’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ac aseswyd a yw’r Cyngor yn teimlo bod digon o gwmpas a dyfnder ar draws y Cyngor iddo weithredu’n effeithiol.

Bydd gwybodaeth ac arbenigedd Clerc y Dref yn helpu i arwain a chefnogi aelodau newydd yn ystod 6 i 12 mis cyntaf eu tymor yn y swydd. Bydd asesiad pellach o anghenion hyfforddi cynghorwyr yn cael ei gynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol, pan fydd cynghorwyr newydd wedi cael mwy o amser i setlo i mewn ac wedi dod yn gwbl gyfarwydd â'u rolau a'u cyfrifoldebau.

Er gwaethaf hyn, mae meysydd craidd i fynd i'r afael â hwy er mwyn sicrhau bod gan y Cyngor sgiliau a dealltwriaeth ddigonol. Mae rhain yn:

• Cyflwyniad Sylfaenol i Gynghorwyr.

• Y Cod Ymddygiad ar gyfer aelodau awdurdodau lleol yng Nghymru.

• Rheolaeth Ariannol a Llywodraethu.

Yn ogystal â'r meysydd hyn, bydd y Cyngor am ystyried a oes heriau a chyfleoedd newydd y gallai ddymuno eu harchwilio, er enghraifft, y rhai a gynigir gan y Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol. Os felly, efallai y bydd yn penderfynu bod sgiliau newydd i gynghorwyr a gweithwyr eu hennill yn y dyfodol o gyhoeddi'r cynllun hyfforddi cyntaf hwn.

Mae'r cynllun hyfforddi hwn yn nodi gofynion cychwynnol ac mae'n giplun o'r anghenion hyfforddi ar hyn o bryd. Bydd y cynllun yn cael ei ailystyried a’i ddiweddaru o bryd i’w gilydd dros y pum mlynedd nesaf ac yn arwain at y set nesaf o etholiadau cyffredin llywodraeth leol sydd wedi’u cynllunio ar gyfer Mai 2027.

Yn dilyn cymeradwyaeth y cyngor, bydd y cynllun hyfforddi yn cael ei gyhoeddi ar Wefan y Cyngor Tref.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Cynllun Hyfforddi 2022 – 2027 (PDF)